لینک کوتاه مطلب : https://rap-seda.com/?p=1413
۰

پخش آنلاین

/
🔷🔷 عورث یک 🔷🔷

حالم خوبه تو این کنج اسارت
وقتی ملخ خور میگه از اصالت
شعرای قدیم همش رسالست
ما منفی گراییم از تخم لججات
بگو مگه ماها خدا نداریم
پس چرا ارزومون نمیشه اعجابت
چرا هر کاری کردیم بد شد 
اونا ازادن و دارای اجازت
مگه واسه ما کریم نیسی
تو این دنیای کثافت
خدا پشتم نیسی
دستمو بگیری تا نخورم تلو بد
هرو مستم بی پیک بی حس سر
هردو صورم تلخ بی رنگ بی شکل
یه روز میرسیدم به همه خواسته هام
اگه تاسم نمیداد هردست جفت یک

🔷🔷 کروس 🔷🔷

میرم دل میکنم از همه
شب واسه من روز واسه خورشید
میرم دیگه حس حرف نییی
بزار بگن بد بود خوب نیس

🔷🔷 ورث دو 🔷🔷

میشه زد میشه خورد
میشه رفت میشه برد
میشه موند میشه برد
ریشه مرد تیشه خورد
یا ساقه شد و کرد رشد
به جهان موازیش کرد پشت
دادش گل نخورد فحش
نبرد مفت نشد خشک
دووم اورد زیر مشت
حروم نشد با بولوف
میشه شهر دید به چشم
زندگی بی سرشت
بکنی با خودت زمزمه
پلک بزنی با اشک یه تک
فراری از مارپیچه کلیشه
کلید قلبش گم تو مغزش
عالیهه فاصله ایجاد
شبا تا صبح بیدار
زل میزنه فقد به دیوار
یه چشش اشک یه چشش خون
یخ دل سنگ یه قلب خورد
یه روز بد یه شب خوب
تا شش صبح میخوند
سرصدااااا مغز بگا 
یه نوار مغزی با یه خط صاف
بی امتداد بی انتها
بی اشتها به کره های روی میز
شکم خالی نسخ سیگار